Popis projekata iz područja vodoopskrbe

Elaborat zona sanitarne zaštite izvorišta „Bistrica“, „Beli zdenci“, „Šumi“ i „Žgano vino“, 1996.g.

Elaborat zona sanitarne zaštite izvorišta „Ravna Gora“ i „Sutinska“,1996.g.

Glavni projekt vodoopskrbne mreže dijela naselja Donja Višnjica, 1997.g.

Glavni projekt vodoopskrbe dijela općine Bednja – naselje Ježovec, 1997.g.

Izvedbeni projekt vodoopskrbe naselja Majheni u Klenovniku, 1997.g.

Izvedbeni projekt rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda Novi Marof – Mađarevo, 1997.g.

Glavni projekt vodoopskrbne mreže dijela naselja Rijeka Voćanska, 1997.g.

Glavni projekt vodoopskrbne mreže dijela naselja Cvetlin, 1997.g.

Glavni projekt zdenca „B4“ na vodocrpilištu „Bartolovec“, 1997.g.

Glavni projekt vodoopskrbne mreže naselja Lužani Zagorski, 1998.g.

Mjere tehničke zaštite izvorišta „Belski Dol“, 1998.g.

Glavni projekt vodoopskrbe naselja Završje Podbelsko, 1998.g.

Glavni projekt vodoopskrbe naselja Sudovec, 1998.g.

Glavni projekt vodoopskrbe područja Ludbreški Vinogradi, 1999.g.

Glavni projekt vodoopskrbe dijela područja općine Breznički Hum – I etapa, 1999.g.

Glavni projekt vodoopskrbe dijela područja općine Visoko – I etapa

Izvedbeni projekt magistralnog cjevovoda CS „Bartolovec“ – Črnec, 1999.g.

Glavni projekt vodoopskrbe dijela naselja Budinšćak, 1999.g.

Glavni projekt prekidne komore „Paka“, 2000.g.

Koncepcijsko rješenje prekidne komore „Ivančica“, 2000.g.

Glavni projekt vodoopskrbe područja Ludbreški Vinogradi, 2000.g.

Glavni projekt tlačno-opskrbnog cjevovoda Luka – Poljanec – VS Ludbreg, 2000.g.

Idejni i glavni projekt rekonstrukcije lokaklnog vodovoda Ključ – Oštrice, 2000.g.

Glavni projekt vodoopskrbe dijela naselja Rivalno – Gornji Martijanec, 2000.g.

Idejni i glavni projekt produžetka vodovoda dijela naselja Ivanečka Željeznica, 2001.g.

Tehničko rješenje optimalizacije rada vodoopskrbnih građevina regionalnog vodovoda „Varaždin“ po uključivanju u rad centralnog vodospremnika „Doljan“, 2001.g.

Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe područja grada Lepoglave, 2002.g.

Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe područja općine Bednja, 2002.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbne mreže naselja Margečan, Seljanec i Osečka, 2002.g.

Idejno rješenje vodospreme „Donja Voća“ sa spojnim cjevovodom, 2002.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbne mreže naselja Podevčevo, 2002.g.

Idejni i glavni projekt prekidne komore „Presečno“ sa spojnim cjevovodom, 2002.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbe dijela naselja Ludbreški Vinogradi – Sigečak, 2003.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbe dijela područja općine Visoko – II faza, 2003.g.

Idejni i glavni projekt transportno vodoopskrbnog cjevovoda Doljan – Beretinec – Črešnjevo – Cerje Tužno – PS „Stažnjevec“, 2003.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbe dijela općine Breznica – II faza, 2003.g.

Idejni i glavni projekt vodospremnika „Bednja“ V=200 m³, 2003.g.

Hidraulička analiza vodoopskrbne mreže grada Ivanca, 2003.g.

Idejni i glavni projekt vodotornja „Golo Brdo“ i razvodne mreže, 2003.g.

Idejni i glavni projekt vodovodne mreže naselja Bednja, 2003.g.

Idejni i glavni projekt vodovodne mreže dijela naselja Višnjica (Kudelnjaki, Ivaki, Hudini, Cvirki), 2003.g.

Novelacija vodoopskrbnog plana Varaždinske županije, 2004.g.

Idejni i glavni projekt transportnog vodoopskrbnog cjevovoda PS „Stažnjevec“ – VS „Lepoglava“, 2004.g.

Idejni i glavni projekt tarnsportno vodoopskrbnog cjevovoda VS „Presečno“ – N. Marof – Paka – VS „Paka“, 2004.g.

Glavni projekt vodoopskrbe područja naselja Viletinec, 2004.g.

Idejni i glavni projekt vodospreme „Vukovje“ V=600 m³, 2004.g.

Idejni i glavni projekt vodoospkrbe naselja Brezova Gora, 2004.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbe naselja Prebukovje i dijelova naselja Kameničko Podgorje i Bednjansko Podgorje, 2004.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbe dijela naselja Gornja Voća, 2004.g.

Glavni projekt vodoopskrbnog cjevovoda u Višnjičkoj Jazbini, naselje Kujavci, 2004.g.

Glavni projekt vodoopskrbnog cjevovoda u Zalužju za naselja Cifri i Mežnari, 2004.g.

Glavni projekt vodoopskrbnog cjevovoda u Kameničkom Podgorju za naselja Sajki, Držaići i Golubi, 2004.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbe dijela područja općine Breznički Hum – naselja Butkovec, Kršćenovec i dio naselja Šćepanje, 2005.g.

Idejni i glavni projekt vodospreme „Doljan“ V=5000 m³ - II faza, 2005.g.

Hidraulička analiza kanalizacijskog sustava grada Varaždina, 2005.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbe dijela područja općine Breznica – naselje Drašković, 2005.g.

Idejni i glavni projekt vodovodne mreže naselja Bednja – zaseok Želimorski, 2005.g.

Idejni i glavni projekt transportno vodoopskrbnog cjevovoda VC „Bartolovec“ – Novakovec, 2006.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbnog sustava naselja Petkovec Toplički, Črnile i Orehovec, 2006.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbnog sustava naselja Sudovec, 2006.g.

Idejni i glavni projekt vodospreme „Pilana II“ V=800 m³, 2007.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbe na području grada Ivanca – naselje Kozulići, 2007.g.

Idejni i glavni projekt prijelaza transportnog vodoopskrbnog cjevovoda VS „Presečno“ – Novi Marof – Paka – VS „Paka“ iznad rijeke Bednje u Presečnu, 2007.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbe na području grada Lepoglave – naselje Zlogonje (Kokotinjak) i naselje Zolmani, 2007.g.

Hidraulička analiza vodoopskrbnog sustava Hrvatskog Zagorja – distributivno područje Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok; sadašnje i buduće stanje razvitka, 2008.g.

Idejni i glavni projekt transportnih vodoopskrbnih cjevovoda na području općine Breznica, 2009.g.

Glavni i izvedbeni projekt vodoopskrbe dijela naselja Zlogonje (zaseoki Hadijaki, Mekulekovo, Bečak, Ciglari i Vranjka), 2009.g.

Idejni, glavni i izvedbeni projekt izgradnje zdenca Z-2 i spojnog cjevovoda s pristupnom prometnicom na vodocrpilištu "Prelog", 2009.g.

Glavno-izvedbeni projekt vodoopskrbe dijela naselja Zlogonje – zaseok Klajdarići, 2009.g.

Idejni, glavni i izvedbeni projekt vodospremnika „Dragoslavec“ V=200 m³, 2009.g.

Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe dijela Općine Ljubešćica – naselje Ljubelj Kalnički, 2010.g.

Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na području visoke zone općine Breznički Hum – Ščepanje i Radešić i općine Breznica – Brstec, 2010.g.

Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na području visoke zone Općine Donji Martijanec – Rivalno, 2010.g.

Idejni projekt vodoopskrbe na području visoke zone Općine Breznički Hum – Radešić, 2010.g.

Idejni i glavni projekt transportnih vodoopskrbnih cjevovoda na području visoke zone naselja Podrute, 2010.g.

Idejni i glavni projekt transportnih vodoopskrbnih cjevovoda na području visoke zone općine Donja Voća, 2010.g.

Idejni i glavni projekt transportnih vodoopskrbnih cjevovoda na području visoke zone naselja Donja Poljana, 2010.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbe na području visoke zone Općine Donji Martijanec – Rivalno, 2011.g.

Idejni projekt vodoopskrbe naselja Ključ i Oštrice, 2011.g.

Idejni projekt vodoopskrbne mreže naselja Kolarevo Selo, 2011.g.

Idejni projekt vodoopskrbne mreže naselja Rastovac, 2011.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbe na području Općine Breznica – Brstec, 2011.g.

Preliminarna hidraulička analiza spojnog vodoopskrbnog cjevovoda, 2011.g.

Glavni projekt rekonstrukcije hidrostanice "Gornja Poljana", 2011.g.

Idejni projekt spojnog vodoopskrbnog cjevovoda Črešnjevo – Vidovec – Nova Ves – Petrijanec, 2011.g.

Idejni, glavni i zvedbeni projekt precrpne stanice "Urban", 2011.g.

Idejni, glavni i izvedbeni projekt vodospremnika "Urban", 2011.g.

Idejni projekt izgradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području "Krapina" – podsustav "Radoboj", 2011.g.

Idejni i glavni projekt glavnog vodoopskrbnog cjevovoda od VS "Stiper" do Kapele Kalničke, 2012.g.

Tehničko rješenje dogradnje vodospremnika „Stiper“, 2012.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbe visoke zone Kapela Kalnička (predio Gaj), 2012.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbnog sustava dijela Općine Cestica, 2012.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbe na području visoke zone Općine Breznički Hum – Šćepanje, 2012.g.

Idejni, glavni i izvedbeni projekt vodospremnika "Železna Gora" V=500 m³, 2012.g.

Hidraulička analiza sustava vodoopskrbe Sveti Urban, 2012.g.

Idejni i glavni projekt vodoopskrbe naselja Benkovec, 2012.g.

Idejni projekt izgradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom području "Krapina" – podsustav "Radoboj" – Opskrba vodom naselja Orehovec Radobojski – vodoopskrbna mreža, 2013.g.

Idejni i glavni projekt transportno vodoopskrbnog cjevovoda Novakovec – Poljanec, 2013.g.

Glavni projket protupožarne hidrostanice „HE Varaždin“, 2013.g.

Idejni i glavni projekt čelične konstrukcije za prijelaz vodovoda preko rijeke Bednje (cjevovod Ljubešćica – Boričevec – V. Toplice), 2014.g.

Glavni projekt zamjene transformatora i revitalizacije SN postrojenja u TS 110/35/20 kV Nedeljanec – projekt vodoopskrbe i hidrantske mreže, 2014.g.

Idejni i glavni projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Varaždin – rekonstrukcija vodoopskrbne mreže općine Beretinec, 2015.g.

Idejni i glavni projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Varaždin – rekonstrukcija vodoopskrbne mreže općine Vidovec, 2015.g.

Idejno rješenje vodoopskrbe visoke zone područja grada Lepoglave, 2015.g.

Idejni i glavni projekt rekonstrukcije sustava javne vodoopskrbe s područja aglomeracije Donja Dubrava, 2016.g.

Idejni i glavni projekt zdenca Z-3 i spojnog cjevovoda s pristupnom prometnicom na vodocrpilištu Prelog, 2016.g.

Projekt izgradnje produžetka vodovodne mreže u Vučetincu, 2017.g.

Glavni projekt produžetka i rekonstrukcije vodovodne mreže ulice D. Tadijanovića u Čakovcu, 2018.g.

  • 1.07.2015