Popis projekata iz područja odvodnje

Glavni projekt kanalizacije dijela naselja Remetinec, 1996.g.

Glavni projekt kanalizacijske mreže dijela općine Ljubešćica, 1997.g.

Glavni projekt kanalizacije naselja Ladanje Donje – II faza, 1998.g.

Glavni projekt rekonstrukcije kanalizacijske mreže Zagorske ulice u Novom Marofu, 1999.g.

Idejni i glavni projekt kanalizacije dijela područja općine Sračinec, 1999.g.

Idejni i glavni projekt kanalizacije naselja Krč i Ključičke ulice u Novom Marofu, 2001.g.

Idejni i glavni projekt odvodnje dijela područja općine Cestica, 2001.g.

Idejni i glavni projekt obuhvatnog kanalizacijskog kolektora grada Varaždina – II faza, 2002.g.

Glavni i izvedbeni projekt kanalizacije naselja Jerovec II faza, 2002.g.

Idejni i glavni projekt kolektora za odvodnju oborinskih voda i sekundarna kanalizacija Sajmišne ulice u Ludbregu, 2002.g.

Idejni i glavni projekt kanalizacijskog kolektora naselja Petrijanec i Sračinec, 2003.g.

Koncepcijsko rješenje odvodnje područja grada Lepoglave, 2003.g.

Idejni i glavni projekt sjevernog kanalizacijskog kolektora grada Varaždina – III faza, 2003.g.

Idejni i glavni projekt kanalizacije dijela područja općine Sv. Ilija – I faza, 2003.g.

Idejno rješenje odvodnje područja grada Lepoglave, 2003.g.

Glavni projekt kanalizacijske mreže dijela općine Ljubešćica, 2003.g.

Idejni i glavni projekt precrpne stanice „Sračinec“ i retencijsko-preljevni bazen unutar kanalizacijskog sustava naselja Petrijanec i Sračinec, 2004.g.

Glavni projekt kanalizacijskog kolektora grada Lepoglave, 2004.g.

Idejni i glavni projekt odvodnje dijela područja općine Martijanec, 2004.g.

Idejni i glavni projekt kanalizacijske mreže područja naselja Hrašćica – I etapa, 2004.g.

Idejni i glavni projekt precrpne stanice „Plitvica“ i rasteretni kanal „R-2“ i kišni preljev „P-2“, 2004.g.

Idejni i glavni projekt kanalizacijske mreže grada Varaždinske Toplice – I faza, 2004.g.

Idejni i glavni projekt kanalizacijske mreže dijela naselja Remetinec i dijela naselja Novi Marof, 2004.g.

Studija zaštite voda Varaždinske županije, 2005.g.

Idejni i glavni projekt kanalizacije dijela područja općine Sveti Ilija – II faza, 2005.g.

Idejni i glavni projekt kanalizacije dijela općine Mala Subotica - I faza, 2005.g.

Idejni i glavni projekt kanalizacije naselja Štrigova, 2005.g.

Tehničko rješenje zacjevljenja vodotoka uz cest D-24 u naselju Kapela Kalnička, 2005.g.

Idejni i glavni projekt kanalizacije dijela općine Mala Subotica – II faza, 2006.g.

Idejni i glavni projekt kanalizacije naselja Kućan Gornji, Kućan Donji, Kućan Marof i dijela naselja Zbelava, 2006.g.

Idejni i glavni projekt kanalizacijskog sustava naselja Sračinec, 2006.g.

Koncepcijsko rješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda zone Jugoistok, 2006.g.

Tehničko rješenje preljeva „Motičnjak 1“, 2006.g.

Glavni i izvedbeni projekt kolektora II – dionica 2 u Sv. Ivanu Zelini i kišni preljev s retencionim bazenom – KPB2 (V=500 m³) sa ispusnom građevinom u vodotok Topličica, 2006.g.

Idejni i glavni projekt izgradnje kanalizacijskog sustava za odvodnju oborinskih i otpadnih voda naselja Svibovec Podravski, 2006.g.

Idejni i glavni projekt kanalizacijskog sustava naselja Petrijanec i Majerje, 2007.g.

Idejni projekt odvodnje područja općine Veliki Bukovec, 2007.g.

Idejno rješenje terena od umjetne trave na nogometnom igralištu NK „Varteks“ Varaždin, 2007.g.

Idejni i glavni projekt precrpne stanice „Kućan“, 2007.g.

Idejni i glavni projekt sustava odvodnje otpadnih voda naselja Svibovec Podravski – PS i RPB, tlačni cjevovod i izljevna građevina, 2007.g.

Glavni projekt kanalizacije naselja Kućan Gornji, Kućan Donji, Kućan Marof i dijela naselja Zbelava – II faza, 2007.g.

Idejni i glavni projekt sustava odvodnje otpadnih voda naselja Sračinec – PS i RPB „Sračinec 2“ sa rasteretnim kanalom i izljevnom građevinom, 2007.g.

Idejni i glavni projekt odvodnje otpadnih voda područja općine Vinica, 2008.g.

Idejni i glavni projekt sustava odvodnje otpadnih voda područja općine Vidovec, 2008.g.

Idejni i glavni projekt sustava odvodnje naselja Kućan – kišni preljev, precrpna stanica na rasterećenju i izljevna građevina, 2008.g.

Hidraulička analiza odvodnje na području grada Ivanca – I faza, 2008.g.

Glavni projekt kolektorskog sustava „Prelog – Donja Dubrava – Kotoriba“, 2008.g.

Komunalna infrastruktura za proširenje zone za razvoj malog i srednjeg poduzetništva kod autobusnog kolodvora u Novom Marofu, 2008.g.

Idejni i glavni projekt zacjevljenja dionice korita potoka Piškornica uz cestu ŽC 2066 u naselju Črešnjevo, sa rješenjem cestovne odvodnje, 2009.g.

Hidraulička analiza sustava odvodnje Kneginec i Črnec Biškupečki, 2009.g.

Idejni i glavni projekt jugozapadnog kanalizacijskog kolektora grada Varaždina, 2009.g.

Idejni, glavni i izvedbeni projekt odvodnog sustava naselja Općine Podturen – odvodnja oborinskih voda, 2010.g.

Glavni projekt zapornog okna na oborinskoj kanalizaciji zone zapadno od istočne obilaznice u Brezju, 2010.g.

Tehničko rješenje zacjevljenja otvorenog vodotoka u naselju Kapela Kalnička, 2010.g.

Koncepcijsko rješenje odvodnje zone Bio-tehnološkog parka Varaždin, 2010.g.

Idejni projekt odvodnje oborinskih voda s parcele tvrtke "Plastilak Electronic", 2010.g.

Glavni i izvedbeni projekt razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda Općine Nedelišće – III faza  podsustav Macinec, 2011.g.

Glavni i izvedbeni projekt razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda Općine Nedelišće – III faza  podsustav Trnovec, 2011.g.

Glavni i izvedbeni projekt razdjelnog sustava odvodnje otpadnih voda Općine Nedelišće – III faza  podsustav Parag, 2011.g.

Idejni, glavni i izvedbeni projekt odvodnog sustava naselja Općine Podturen – odvodnja sanitarnih otpadnih voda, 2011.g.

Idejni i glavni projekt razdjelnog sustava kanalizacije Novo Selo Rok i Krištanovec, 2011.g.

Glavni i izvedbeni projekt odvodnog sustava "Belica", 2011.g.

Tehničko rješenje spoja kanalizacijskog sustava lokacije "Mali Prelozi" na gradski kanalizacijski sustav, 2011.g.

Idejno koncepcijsko rješenje odvodnje oborinskih voda za naselja na području grada Preloga, 2011.g.

Glavni projekt kanalizacijske mreže grada Varaždinske Toplice – I faza, 2011.g.

Glavni projekt kanalizacijskog kolektora IV u gradu Ivancu, 2011.g.

Idejni i glavni projekt sustava odvodnje Kneginec i Črnec Biškupečki – spoj na kanalizacijski sustav Varaždin, 2012.g.

Idejni, glavni i izvedbeni projekt sustava odvodnje Črnec Biškupečki, 2012.g.

Idejni i glavni projekt razdjelnog sustava odvodnje i UZP Goričan, 2012.g.

Idejni i glavni projekt odvodnje otpadnih voda naselja Trnovec Bartolovečki – južni sliv naselja, 2013.g.

Idejni projekt sustava prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda dijela zapadnog područja Aglomeracije Varaždin – podsustav Beretinec, 2013.g.

Idejni i glavni projekt sustava odvodnje sanitarnih i oborinskih voda grada Preloga (jugoistočno područje), 2013.g.

Idejni projekt dogradnje sustava odvodnje naselja Trnovec i Zbelava, 2013.g.

Idejno rješenje spoja sanitarne kanalizacijske mreže Štrigova na sanitarni kanalizacisjki sustav općine Raskrižje u Sloveniji, 2014.g.

Idejni i glavni projekt (dopuna) razdjelne kanalizacije Knezovec – Mali Mihaljevec, 2014.g.

Idejni i glavni projekt sanitarne kanalizacijske mreže naselja Čehovec, 2014.g.

Idejni i glavni projekt sustava prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda dijela zapadnog područja Aglomeracije Varaždin – podsustav Vidovec, 2014.g.

Idejni i glavni projekt sustava prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda dijela zapadnog područja aglomeracije Varaždin – jugozapadni kolektor i naselja Gojanec, Jalkovec, Poljana Biškupečka, 2015.g.

Idejni i glavni projekt kanalizacijske mreže naselja Zbelava, 2015.g.

Idejni i glavni projekt sustava prikupljanja i odvodnje sanitarnih otpadnih voda dijela zapadnog područja Aglomeracije Varaždin – podsustav Beretinec, 2015.g.

Glavni projekt kanalizacijskog sutava Sv. Martin na Muri - VII, VIII, IX, X i XI faza, 2015.g.

Tehničko rješenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Varaždin - sanacija kanalizacijskih kolektora, 2015.g.

Izmjena i dopuna glavnog projekta odvodnog sustava Zasadbreg, 2015.g.

Idejni i glavni projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava - I. etapa - sustav odvodnje otpadnih voda naselja Općine Sveta Marija, 2016.g.

Idejni i glavni projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Donja Dubrava - II. etapa - sustav odvodnje otpadnih voda naselja Grada Preloga, 2016.g.

Izmjena i dopuna glavnog projekta kolektorskog sustava "Prelog - Donja Dubrava - Kotoriba", 2016.g.

Idejni projekt sustava odvodnje naselja Sveti Ilija, 2016.g.

Idejni projekt sustava odvodnje otpadnih voda naselja Jeduševac, 2016.g.

Idejni projekt sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Imbriovec, 2016.g.

Idejni projekt sustava odvodnje otpadnih voda općine Legrad, 2016.g.

Izrada dokumentacije za nadmetanje za provedbu projekta - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije "Donja Dubrava" za sufinanciranje EU sredstvima, 2016.g.

Glavni projekt sanitarne kanalizacijske mreže naselja Otok, 2017.g.

Koncepcojsko rješenje sanitarne kanalizacijske mreže naselja Štrigova, 2017.g.

Koncepcijsko rješenje sustava odvodnje dijela naselja Općine Ljubešćica - I. faza, 2017.g.

Glavni projekt sustava odovodnje naselja Jeduševac, 2018.g.

Idejni projekt uređenja potoka Drenovec kroz naselje Drenovec, 2018.g.

Idejni i glavni projekt retencijskog bazena u Koprivnici - Križevačka cesta, 2018.g.

Idejni projekt uređenja lateralnog kanala odvodnje naselja Bikovec, Biljevec i Jurketinec, 2018.g.

Idejni projekt vodovodne i kanalizacijske mreže područja Zavrtje u Nedelišću, 2018.g.

Idejni projekt odvodnog kanala naselja Kapela Podravska, 2018.g.

Glavni projekt produžetka kanalizacijske mreže ulice D. Tadijanovića u Čakovcu, 2018.g.

  • 1.07.2015