AT Consult d.o.o.

AT Consult mlada je tvrtka čija je djelatnost vršenje nadzora nad izgradnjom te izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, studija i analiza na područjima vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda te prometnica. AT Consult d.o.o. je projektantska tvrtka specijalizirana za područje niskogradnje. Osnovna djelatnost tvrtke je izrada projektne dokumentacije i obavljanje usluge stručnog nadzora nad izgradnjom građevina komunalne infrastrukture.

VODOOPSKRBA

Projektiramo nove i optimaliziramo postojeće vodoopskrbne sustave. Izrađujemo studije, koncepcijska i idejna rješenja te idejne, glavne i izvedbene projekte vodoopskrbnih građevina (vodozahvati, magistralne i razvodne vodovodne mreže, hidrantske mreže, precrpne stanice, uređaji za povećanje pritiska, vodospremnici, vodotornjevi i dr.) Radimo na digitaliziranim i skeniranim topografskim podlogama. Surađujemo pri izradi svih vrsta urbanističkih projekata.

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Projektiramo nove i optimaliziramo postojeće kanalizacijske sustave. Izrađujemo studije, koncepcijska i idejna rješenja te idejne, glavne i izvedbene projekte kanalizacijskih mreža gradova i naselja sa pripadajućim građevinama (precrpne stanice, retencijski bazeni, kišni preljevi, mjerne i ispusne građevine, tipski uređaji za pročišćavanje i dr.)

PROMETNICE

Projektiramo cestovne prometnice sa kompletnom podzemnom infrastrukturom koja se polaže u cestovnom pojasu (vodovod, kanalizacija, plinovod, elektroenergetski vodovi, telekomunikacijski vodovi i sl.), cestovna čvorišta, parkirališta i sl. Izrađujemo projekte uređenja okoliša poduzetničkih zona te parcela u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba. Ovlašteni smo za obavljanje usluge stručnog nadzora nad izgradnjom predmetnih građevina.

Osoblje

Tvrtka svoja rješenja temelji na 30-godišnjem iskustvu ovlaštenog inženjera projektanta, te praćenju najsuvremenijih dostignuća na području izgradnje i projektiranja građevina u niskogradnji. Inženjeri projektanti članovi su Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, te drugih cehovskih udruženja (Društvo za zaštitu voda i mora, Društvo građevinskih inženjera i tehničara, Društvo za ceste Via Vita). U projektiranju se služimo elektroničkim računalima uz korištenje suvremenih alata zasnovanih na suvremenim metodama projektiranja, a koji jamče našim partnerima tehnički ekonomski optimalna rješenja.